REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I TRYB KORZYSTANIA Z POWIATOWEJ HALI SPORTOWEJ W RADOMSKU

§ 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) powiecie – rozumie się przez to Powiat Radomszczański;

2) hali – rozumie się przez to Powiatową Halę Sportową w Radomsku przy ul. Szkolnej 2;

3) kierowniku – rozumie się przez to Kierownika Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku.

§ 2. Hala administrowana jest przez kierownika.

§ 3. Z hali można korzystać:

1) w dni powszednie, z wyjątkiem świąt, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 22.00;

2) w soboty i niedziele, z wyjątkiem świąt, w godzinach od 10.00 do 22.00;

3) na wniosek kierownika, Zarząd Powiatu może zmienić godziny otwarcia hali.

§ 4. 1. W dniach, kiedy odbywają się zajęcia szkolne, hala jest udostępniana w pierwszej kolejności szko-

łom ponadgimnazjalnym, dla których organem prowadzącym jest powiat dla realizacji zajęć dydaktycznych

w zakresie wychowania fizycznego.

2. W pozostałym czasie hala udostępniania jest innym podmiotom, osobom indywidualnym, grupom zorga-
nizowanym.

3. Osobom i podmiotom, o którym mowa w ust. 2, hala może być udostępniana również w czasie określo-
nym w ust. 1, jeśli nie jest w tym czasie wykorzystywana dla realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie wy-
chowania fizycznego.

§ 5. 1. Hala jest udostępniania odpłatnie bądź nieodpłatnie.

2. Nieodpłatnie halę udostępnia się:

1) dla realizacji przez szkoły ponadgimnazjalne zajęć dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego;

2) na potrzeby organizacji powiatowych zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego

szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych prowadzonego przez powiat;

3) na potrzeby imprez organizowanych przez powiat;

4) powiatowym jednostkom organizacyjnym realizującym swoje zadania statutowe;

5) klubom sportowym, stowarzyszeniom kultury fizycznej oraz organizacjom pozarządowym, mającym sie-
dzibę na terenie powiatu, realizującym zadania publiczne zlecone przez powiat.

3. W pozostałym zakresie halę udostępnia się odpłatnie, w oparciu o umowę zawartą z jej kierownikiem.

4. Wysokość opłat za korzystanie z hali ustala Zarząd Powiatu Radomszczańskiego na podstawie upoważ-

nienia udzielonego przez Radę Powiatu Radomszczańskiego odrębną uchwałą.

§ 6. 1. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą kierownika.

2. Grupy zorganizowane korzystające z hali odbywają zajęcia według ustalonego rozkładu zajęć.

3. Zajęcia grup szkolnych korzystających w hali odbywają się w obecności nauczyciela. Wejście grupy na

halę powinno odbywać się za jego zgodą.

4. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 366

5. Zajęcia grupowe z dziećmi i młodzieżą do lat 18 mogą odbywać się tylko pod opieką uprawnionego nau-
czyciela, trenera lub instruktora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą organiza-
cję zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.

7. Prowadzący zajęcia każdorazowo przed ich rozpoczęciem dla zachowania bezpieczeństwa winien spraw-
dzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego z którego będzie korzystał, a w przypadku zauważenia uste-
rek zgłosić ten fakt kierownikowi lub pracownikowi hali.

8. Po zakończeniu zajęć, urządzenia i sprzęt sportowy, z którego korzystano, w należytym stanie technicz-
nym winny być umieszczone w miejscu do tego przeznaczonym.

9. W czasie organizowanych zawodów, imprez masowych, organizator odpowiedzialny jest także za prze-
strzeganie niniejszego Regulaminu i instrukcji obowiązujących na hali oraz za zabezpieczenie w porozumieniu

z kierownikiem służb porządkowych i opieki lekarskiej.

§ 7. Warunkiem korzystania z hali jest wniesienie stosownej opłaty, chyba że hala udostępniana jest nieod-
płatnie.

§ 8. Z Hali nie mogą korzystać osoby:

1) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;

2) z przeciwwskazaniami lekarskimi.

§ 9. 1. Korzystający w hali zobowiązani są używać strojów sportowych oraz właściwego obuwia sportowe-
go (czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania hali zabrudzeń, rys, uszkodzeń).

2. Osoby korzystające z hali oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:

1) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć;

2) utrzymania czystości i porządku w obiekcie;

3) zabezpieczenia wartościowego mienia we własnym zakresie;

4) przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i porządkowych oraz zasad bezpieczeństwa podczas korzystania

z urządzeń i przyrządów sportowych;

5) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia oraz poleceniom uprawnionego pracownika

hali.

3. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie niniejszego Regulaminu odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz

organizatorzy zawodów, imprez i innych.

4. Zabrania się wnoszenia na halę:

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,

materiałów grożących pożarem;

2) środków odurzających lub substancji psychotropowych;

3) napojów alkoholowych;

4) wprowadzania zwierząt.

5. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu zostaną, w razie braku do-
browolnego opuszczenia obiektu, usunięci z terenu hali, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na

drogę postępowania administracyjnego.

6. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażania obiektu, sprzętu, elementów stałych, osoby odpowiedzialne

ponoszą odpowiedzialność materialną.

7. Osoby korzystające z hali zobowiązane są do zapoznania z niniejszym Regulaminem i przestrzegania go.

8. Skargi, wnioski dotyczące funkcjonowania hali należy kierować do jej administratora.

Skip to content